Regulamin

Dane kontaktowe Sprzedającego:

Dr Cichobieg
ul. Franciszka Klimczaka 1, Klatka A, II Piętro
02-797 Warszawa
NIP: 123097574

REGON: 36045842

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Kodeks dobrych praktyk – dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – Konsument oraz Klient.
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy oraz dostawę wskazaną na stronie sklepu.
 11. Prawo konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 12. Reklamacja – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwej rzeczy zależą od wyboru dokonanego przez konsumenta (albo na zasadach rękojmi, albo na zasadach gwarancji). Konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy różne roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 13. Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (czyli niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
 14. Rzecz – rzecz ruchoma, która może podlegać sprzedaży.
 15. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.drcichobieg.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 16. Sprzedający - właściciel Sklepu Maria Czekaj prowadząca działalność pod nazwą
  Wait! me Maria Czekaj.
 17. Towar - produkty prezentowane w Sklepie.
 18. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 19. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 20. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drcichobieg.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep działający pod adresem www.drcichobieg.pl prowadzony jest przez Marię Czekaj prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wait! me Maria Czekaj.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

 1. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.
 2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drcichobieg.pl lub pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych.
 5. Potwierdzenie, udostępnianie, utrwalenie oraz zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, informacji o wysokości i terminie zapłaty, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy, wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy oraz informacji o danych Sprzedającego (w tym wskazany adres internetowy Regulaminu Sklepu).
 6. Sprzedający przestrzega kodeksu dobrych praktyk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Właściciel Sklepu może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści promujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych kupujących oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Prezentacja Towaru

 1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 kodeksu cywilnego, a są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności otrzymanego Towaru ze zdjęciem lub opisem Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedającego niezwłocznie po otrzymaniu Towaru.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu wyrażone są w walucie polskiej oraz zawierają podatek VAT. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 4. Cena Towaru jest obowiązująca w chwili składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych Towarów, usuwania Towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
 5. Tabele rozmiarów zawierają dane, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu, a wskazana tabela rozmiarów ma charakter orientacyjny.
 6. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.
 7. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

5. Zawarcie umowy

 1. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:
  1. dodać do koszyka produkt;
  2. wybrać rodzaj dostawy;
  3. wybrać rodzaj płatności;
  4. wybrać miejsce wydania rzeczy;
  5. zaakceptować Zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Kupujący podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego,
  2. zapłatą kartą płatniczą,
  3. bezpośrednio przy odbiorze,
  4. za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od daty złożenia Zamówienia.
 10. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Kupujący ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Zamówienie zostanie usunięte i nie zostanie zrealizowane.
 12. Realizacja Zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia.
 13. Wysłanie Towaru następuje w terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

6. Dostawa

 1. Dostawa Towaru jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów UE.
 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszt przesyłki Towaru na terenie kraju częściowo pokrywa Sklep.
 4. Koszty dostawy wynoszą:

– koszty wysyłki na terenie kraju:

a) InPost – 14,00 zł, lub 0,00 zł (dla zamówień powyżej 249,00 zł)

b) InPost za pobraniem - 19,00 zł

c) Paczkomat – 14,00 zł lub 0,00 zł (dla zamówień powyżej 249,00 zł)

d) Paczkomat za pobraniem - 19,00 zł

e) DPD – 15,00 zł 

f) DPD za pobraniem - 23,00 zł

– Koszt wysyłki poza granice Polski naliczany jest wg taryfikatora wybranej firmy kurierskiej znajdującej się na stronie www.sendit.pl.

 1. Dodatkowo koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Zakupiony Towar wraz z dokumentem sprzedaży oraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w 2 pkt 9b, wysłany zostanie wybraną przez Kupującego firmą kurierską na wskazany w Zamówieniu adres wydania rzeczy.
 3. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody wraz z kurierem i poinformować niezwłocznie Sprzedającego.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z 27 Prawo konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkami przewidzianymi we wskazanej ustawie.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 45 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 3. Termin 45-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Konsumenta lub od momentu poinformowania go o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 45-dniowym.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawa konsumenta lub w innej formie prawnie dopuszczalnej.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na wskazany adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 45 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowo poniesionych kosztów.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli uprzednio Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta rzecz.

8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres kontakt@drcichobieg.pl

2. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

3. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

9. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.
 3. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może żądać również wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
 5. Sprzedający może odmówić żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może zostać poproszony o dostarczenie na koszt Sprzedającego rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Sklepu (Wait! Me Maria Czekaj, ul. Franciszka Klimczaka 16 lok. 23, 02-797 Warszawa).
 7. W przypadku, gdy Konsument zażąda wydania rzeczy lub usunięci wady albo złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do tego żądania. Po upływie tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał żądanie Konsumenta za zasadne.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 10. Konsument, w terminach wskazanych w 8 pkt 12-13, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 11. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się odpowiednio 8 pkt 12-13, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, to termin ten jest liczony od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem baz danych osobowych.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych roku oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący, podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego do celów realizacji złożonego Zamówienia.
 4. Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień zostały opisane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

10. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie już po sprzedaży Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium