Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą “Najlepsza nazwa dla nowości dr Cichobieg”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Najlepsza nazwa dla nowości dr Cichobieg” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 2D lok. 92, wpisana do  Krajowego  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001082409, NIP 7252339629, REGON 527488924  (dalej „Organizator”).

3. Fundatorem nagród w konkursie jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: „Fundator”)).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.05.2024 r. po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu na profilu https://www.facebook.com/drcichobieg i kończy z dniem 08.05.2024 r. o godz. 15:59:00 („Czas Trwania Konkursu”).

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dnia 08.05.2024 r. („Laureaci”).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Facebook w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

7. Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z 3 osób wybranych przez Organizatora.

10. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem pozaterytorialnego charakteru sieci internet oraz serwisu Facebook.

11. Konkurs nie łączy się z innymi Konkursami ogłaszanymi przez Organizatora lub Zlecającego.

12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Konkursie usuwając opublikowany komentarz biorący w nim udział.

 

II. Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:

a. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook,

b. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

c. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wykonała Zadanie Konkursowe,

d. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”)

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora. 2

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie jego rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora lub Zlecającego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci komentarza, o którym mowa w pkt. II.1 („Praca Konkursowa”) która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które: • zawierają zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, obyczajową światopoglądową, naruszają godność osobistą, mogą być zakwalifikowane jako pornografia, stanowią zniewagę lub pomówienie innych osób, nawołują do agresji; • przyczyniają się do łamania praw autorskich; • propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; • propagują spożywanie alkoholu; • zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to zgody; • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin; • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem; • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; • naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie; • stanowią zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami).

5. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

 

III. Zadanie Konkursowe  

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza (postu), w którym Uczestnik podaje wymyśloną przez siebie nazwę dla produktu opisanego w poście konkursowym przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). Odpowiedź Konkursowa powinna być opublikowana przez Uczestnika do godz. 15.59.00, 08.05.2024 roku. Organizator spośród zgłaszających wybierze jedną pracę, która zostanie nagrodzona.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację komentarza umieszczonego na Fanpage znajdującego się pod adresem: www.facebook.pl/drCichobieg.

3. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość odpowiedzi, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

b. Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.

c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem i Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie i wykonania innych obowiązków prawnych związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją danych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) LUB: w zależności od decyzji o podstawie przetwarzania danych Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu Nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d. Uczestnik wyraża zgodę̨ na kontakt drogą elektroniczną w celach związanych z Konkursem.

e. Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Załączniku nr. 1 do Regulaminu stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz iż został poinformowany, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zaś zgoda jest dobrowolna, lecz jest warunkiem udziału w Konkursie.

f. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

g. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4 do Pracy Konkursowej i utworów zawartych w Pracy Konkursowej, a także do innych dzieł spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza również, że: a) Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich; d) korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

h. Uczestnik nie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Facebook na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.

i. Żadne z przesłanych przez Uczestnika Prac Konkursowych nie są obciążone lub ograniczone prawem osoby trzeciej.

j. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Organizatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć́ prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć́ lub opisów, jak również̇, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi ww. roszczenie związane z Konkursem.

k. Korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

l. Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystane na profilu Zlecającego w serwisie Facebook również po upływie Czasu Trwania Konkursu (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

m. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., w szczególności na następujących polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łączenie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, w tym włączanie Pracy Konkursowej do innych utworów; wprowadzanie do obrotu, obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę Konkursową utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, udostępnianie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje 5 przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, wykorzystywanie Pracy Konkursowej dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, produktach, gadżetach, strojach; wykorzystania Pracy Konkursowej w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Pracy Konkursowej, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji.

n. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej.

o. Z tytułu złożonych oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich, w szczególności poniesie opłaty za wykorzystanie Utworów na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodą w Konkursie jest:

konkursowy model butów dr Cichobieg

2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Fundatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Fundatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody.

3. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Fundator tj. MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie poprzez umieszczenie komentarza pod postem Konkursowym.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Laureatem w ciągu 14 dni od przyznania Nagrody, komisja dokona wyboru kolejnej pracy konkursowej, na której autora przejdzie prawo odebrania nagrody.

6. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

7. Informacje dotyczące nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w wiadomości prywatnej na Facebooku do dnia 09.05.2024 do godz. 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.

8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu. 6

12. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

14. Nagrodę będzie można odebrać w ciągu 14 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Nagroda zostanie wysłana w formie vouchera z unikalnym kodem do sklepu internetowego.

 

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją i obsługą Konkursu wskazanych w pkt. II.7.c Regulaminu

2. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również̇ przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem jest Organizator.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora” stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią klauzuli, o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

 

VI. Reklamacje

1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie tj. Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do 31.05.2024 roku na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

VII. Prawa autorskie  

1. Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać licencji wyłącznej lub niewyłącznej na użytkowanie lub eksploatację Pracy Konkursowej innym niż Organizator osobom.

2. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie w serwisie Facebook jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej w trakcie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu na profilu Zlecającego www.facebook.pl/drCichobieg w serwisie Facebook, nawet w przypadku niezdobycia Nagrody przez Uczestnika, w formie w jakiej opublikowana została w serwisie Facebook.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 05.05.2024 roku i obowiązuje do odwołania.

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

3. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają̨ prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem www.drcichobieg.pl

6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na www.drcichobieg.pl

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu „Codzienność z dr Cichobieg”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora (w dalszej części, jako „Klauzula informacyjna”)  

1. Administratorem (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w dalszej części jako „RODO”) danych osobowych uczestników (w dalszej części jako „Uczestnicy”) konkursu, (w dalszej części jako „Konkurs”) jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jego siedziby. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w następującym zakresie: przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, zaś dane osobowe Uczestników nagrodzonych niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego obejmują także numer PESEL lub NIP. Podstawa przetwarzania: przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w Konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją - na podstawie: - w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie tej zgody w celach w niej określonych tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 8 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”), - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu i promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, - w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Zlecający organizację Konkursu, który zlecił Administratorowi przeprowadzenie Konkursu, Fundator nagród, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydanie przewidzianych w nim nagród, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook, w tym o stosowanych przez portal mechanizmach bezpieczeństwa, są zawarte pod następującym adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

5. Czas przetwarzania: Dane Uczestników Konkursu przechowywane są przez Organizatora konkursu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Konkursu (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem), w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) — przez okresy wskazane w tych przepisach.

6. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane: Uczestnik Konkursu, jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) ma prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych), do: udzielenia mu dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, otrzymania kopii danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane przez Uczestnika Konkursu poprzez kontakt z przedstawicielem Organizatora pod w jego siedzibie. Ponadto, w razie uznania przez Uczestnika Konkursu, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora (w tym profilowania).

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Podanie danych w celach ich określonych w niniejszej informacji jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich przetwarzania tj, udziału w Konkursie.

 

 

**********

 

 

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą “Codzienność z dr Cichobieg”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Codzienność z dr Cichobieg” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 2D lok. 92, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001082409, NIP 7252339629, REGON 527488924 (dalej „Organizator”).

3. Fundatorem nagród w konkursie jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej: „Fundator”)).

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.04.2024 r. po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu na profiluhttps://www.facebook.com/drcichobieg i kończy z dniem 27.04.2024 r. o godz. 23:59:00 („Czas Trwania Konkursu”).

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dnia 28.04.2024 r. („Laureaci”).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Facebook w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

7. Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z 3 osób wybranych przez Organizatora.

10. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem pozaterytorialnego charakteru sieci internet oraz serwisu Facebook.

11. Konkurs nie łączy się z innymi Konkursami ogłaszanymi przez Organizatora lub Zlecającego.

12. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z brania udziału w Konkursie usuwając opublikowany komentarz biorący w nim udział.

 

II. Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:

a. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook,
b. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

c. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. wykonała Zadanie Konkursowe,

e. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”)

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora. 2

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie jego rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora lub Zlecającego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci komentarza, o którym mowa w pkt. II.1 („Praca Konkursowa”) która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które: • zawierają zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, obyczajową światopoglądową, naruszają godność osobistą, mogą być zakwalifikowane jako pornografia, stanowią zniewagę lub pomówienie innych osób, nawołują do agresji; • przyczyniają się do łamania praw autorskich; • propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; • propagują spożywanie alkoholu; • zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to zgody; • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin; • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem; • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook; • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; • naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie; • stanowią zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami).

5. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.

 

III. Zadanie Konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza (postu) wraz ze zdjęciem lub materiałem video do Pytania Konkursowego zawierającego odpowiedź na to Pytanie Konkursowe – przy pomocy funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz”) udostępnianej przez Facebook (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”). Odpowiedź Konkursowa powinna być opublikowana przez Uczestnika do godz. 23.59.00, 28.03.2024 roku. Organizator spośród zgłaszających wybierze trzy najlepsze prace oraz 10 prac dodatkowych.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie („Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację komentarza umieszczonego na Fanpage znajdującego się pod adresem: www.facebook.pl/drCichobieg.

3. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość odpowiedzi, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

b. Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.

c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem i Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie i wykonania innych obowiązków prawnych związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją danych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) LUB: w zależności od decyzji o podstawie przetwarzania danych Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu Nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d. Uczestnik wyraża zgodę̨ na kontakt drogą elektroniczną w celach związanych z Konkursem.

e. Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Załączniku nr. 1 do Regulaminu stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu art. 13 RODO oraz iż został poinformowany, że w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zaś zgoda jest dobrowolna, lecz jest warunkiem udziału w Konkursie.

f. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

g. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4 do Pracy Konkursowej i utworów zawartych w Pracy Konkursowej, a także do innych dzieł spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza również, że: a) Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach; b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości; c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich; d) korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

h. Uczestnik nie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Facebook na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.

i. Żadne z przesłanych przez Uczestnika Prac Konkursowych nie są obciążone lub ograniczone prawem osoby trzeciej.

j. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Organizatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć́ prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć́ lub opisów, jak również̇, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi ww. roszczenie związane z Konkursem.

k. Korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

l. Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystane na profilu Zlecającego w serwisie Facebook również po upływie Czasu Trwania Konkursu (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

m. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., w szczególności na następujących polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łączenie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, w tym włączanie Pracy Konkursowej do innych utworów; wprowadzanie do obrotu, obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Pracę Konkursową utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, udostępnianie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje 5 przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem, wykorzystywanie Pracy Konkursowej dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, produktach, gadżetach, strojach; wykorzystania Pracy Konkursowej w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Pracy Konkursowej, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji.

n. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej.

o. Z tytułu złożonych oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich, w szczególności poniesie opłaty za wykorzystanie Utworów na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodą w Konkursie jest:

3 x karta podarunkowa do sklepu www.drcichobieg.pl o wartości kolejno 200 zł, 150 zł oraz 100 zł

10 x kod zniżkowy na 15% zniżki na zakupy w sklepie www.drcichobieg.pl

2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Fundatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Fundatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody.

3. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Fundator tj. MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie poprzez umieszczenie komentarza pod postem Konkursowym.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Laureatem w ciągu 14 dni od przyznania Nagrody, komisja dokona wyboru kolejnej pracy konkursowej, na której autora przejdzie prawo odebrania nagrody.

6. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

7. Informacje dotyczące nagrody zostaną przesłane zwycięzcom w wiadomości prywatnej na Facebooku do dnia 29.03.2024 do godz. 17:00. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.

8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

9. Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.

10. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu. 6

12. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana w ciągu 14 dni, przechodzi do dyspozycji Organizatora.

14. Nagrodę będzie można odebrać w ciągu 14 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Nagroda zostanie wysłana w formie vouchera w pliku PDF.

 

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją i obsługą Konkursu wskazanych w pkt. II.7.c Regulaminu

2. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również̇ przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem jest Organizator.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora” stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma obowiązek zapoznać się z treścią klauzuli, o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

 

VI. Reklamacje

1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie tj. Uczestnicy mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do 04.05.2024 roku na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

VII. Prawa autorskie

1. Uczestnik zobowiązuje się nie udzielać licencji wyłącznej lub niewyłącznej na użytkowanie lub eksploatację Pracy Konkursowej innym niż Organizator osobom.

2. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku, w którym umieszczenie w serwisie Facebook jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy Konkursowej w trakcie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu na profilu Zlecającego www.facebook.pl/drCichobieg w serwisie Facebook, nawet w przypadku niezdobycia Nagrody przez Uczestnika, w formie w jakiej opublikowana została w serwisie Facebook.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu, tj. 20.04.2024 roku i obowiązuje do odwołania.

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

3. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają̨ prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników pod adresem www.drcichobieg.pl

6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na www.drcichobieg.pl

Załącznik nr. 1 do Regulaminu Konkursu „Codzienność z dr Cichobieg”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora (w dalszej części, jako „Klauzula informacyjna”)

1. Administratorem (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - w dalszej części jako „RODO”) danych osobowych uczestników (w dalszej części jako „Uczestnicy”) konkursu, (w dalszej części jako „Konkurs”) jest MED ESSENTIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem jego siedziby. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w następującym zakresie: przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, zaś dane osobowe Uczestników nagrodzonych niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego obejmują także numer PESEL lub NIP. Podstawa przetwarzania: przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników dokonywane będzie w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją Konkursu, umożliwieniem wzięcia w nim udziału, wyłonieniem Laureatów, wydaniem Nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w Konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją - na podstawie: - w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie tej zgody w celach w niej określonych tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 8 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”), - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na przeprowadzeniu i promocji Konkursu, umożliwieniu wzięcia w nim udziału, wyłonienia Laureatów, wydaniu nagród i przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz kontaktu z Uczestnikiem w tych celach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, - w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do zapłaty podatku dochodowego od Nagrody przyznawanej w konkursie związanych z organizacja i rozliczeniem Konkursu oraz archiwizacją wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego i rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Zlecający organizację Konkursu, który zlecił Administratorowi przeprowadzenie Konkursu, Fundator nagród, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydanie przewidzianych w nim nagród, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrz firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook, w tym o stosowanych przez portal mechanizmach bezpieczeństwa, są zawarte pod następującym adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

5. Czas przetwarzania: Dane Uczestników Konkursu przechowywane są przez Organizatora konkursu przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z Konkursu (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem), w przypadku Laureatów Konkursu, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną, jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) — przez okresy wskazane w tych przepisach.

6. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane: Uczestnik Konkursu, jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) ma prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych), do: udzielenia mu dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, otrzymania kopii danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane przez Uczestnika Konkursu poprzez kontakt z przedstawicielem Organizatora pod w jego siedzibie. Ponadto, w razie uznania przez Uczestnika Konkursu, że dotyczące go dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Organizatora (w tym profilowania).

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Podanie danych w celach ich określonych w niniejszej informacji jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich przetwarzania tj, udziału w Konkursie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium